Hållbarhetsarbete

Ett hållbart företagande är en förutsättning för en långsiktigt lönsam tillväxt. Inom MedicaNatumin finns en medvetenhet om vårt samhällsansvar. Vårt mål är att kunna tillgodose samtliga intressenters krav och önskemål och därigenom bedriva en hållbar verksamhet avseende såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. Agenda 2030 innehåller 17 mål där MedicaNatumin har möjlighet att påverka bland annat följande:

GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Vårt mål är att bidra till en positiv hälsotrend och erbjuda förbättrad livskvalitet genom produkter som behandlar och/ eller stödjer kroppens olika funktioner. Säkra produkter av god kvalitet garanteras genom ett långsiktigt arbete enligt internationella standarder och regelverk.

GOD UTBILDNING FÖR ALLA

Vårt dotterbolag Vitalkost är stolt sponsor till utbildnings- projektet Zimlat for life. Projektet bedrivs utanför Mombasa och har sedan starten 1997 gett tusentals fattiga barn skolgång, utbildning och därmed goda förutsättningar för ett självständigt liv.

JÄMSTÄLLDHET

Vi arbetar för en jämställd och jämlik organisation med lika möjligheter oavsett ålder, kön och sexuell läggning. Lönekartläggning visar att ingen lönediskriminering finns där män och kvinnor innehar liknande roller.

 

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Vi använder bara el från förnybara källor, däribland från de solceller som är installerade på taket på vår produktions- anläggning. Under 2021 producerades 244.190 kWh. Vi har konsumerat 154.740 kWh av dessa, vilket motsvarar 31 procent av årets totala elförbrukning.

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång för framgång. Flertalet åtgärder görs för att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra, såväl fysiskt som psykiskt och socialt.

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Vår strategi bygger på att utveckla unika produkter baserade på innovativa ingredienser för att främja våra prioriterade hälsoområden alternativt för att adressera nya nischområden.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Vi följer upp vår miljöpåverkan kontinuerligt och arbetar aktivt med ständiga förbättringar i syfte att minimera negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. Här omfattas exempelvis ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.

EKOLOGISK OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

En viktig del av vårt arbete är att välja hållbart producerade ingredienser till våra produkter. Vi tar exempelvis aktivt ansvar för vår användning av palmolja genom vårt medlemskap i The Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO).

FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Vår Code of Conduct innehåller internationellt erkända krav rörande mänskliga rättigheter, arbetstagarrätt samt miljöskydd. Alla våra leverantörer av produkter och tjänster ska efterleva Code of Conduct.

Sponsorprojekt

MedicaNatumin är stolt sponsor till utbildningsprojektet Zimlat for life. Projektet bedrivs utanför Mombasa och har sedan starten 1997 givit många tusen fattiga barn skolgång, utbildning och därmed ett självständigt liv. Zimlat for life är ett unikt projekt utan politisk eller religiös inriktning, där varje krona går dit den ska. Vi har valt att bidra till några flickors skolgång för att öka deras, samt deras familjers, chans till ett bättre liv.

Läs mer om projektet här: www.zimlatforlife.se